+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

ZÁKAZ NÁVŠTĚV

ZÁKAZ NÁVŠTĚV

Zákaz návštěv se týká domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem a odlehčovacích služeb v pobytové formě. U ostatních zařízeních se postupuje dle aktuální epidemiologické situace dle pokynů místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví (pokyny KHS samozřejmě platí i pro tří výše zmíněné sociální služby). Na základě výjimky návštěvy mohou probíhat u nezletilých uživatelů sociálních služeb, uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností, u uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením, u uživatelů, kde to vyžaduje jejich psychický stav či sociální situace a u uživatelů sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění. Poskytovatel nebo zřizovatel by měl prokazatelně o těchto výjimkách informovat veřejnost (osoby blízké). Např. informací na webových stránkách. Výjimku z důvodu psychického stavu a sociální situace posuzuje s klientem sociální pracovník ve spolupráci s dalšími pracovníky zařízení, nebo praktický lékař, případně nasmlouvaný psychiatr a psycholog. Výjimku potvrzuje ředitel, nebo jím určená osoba.

Režim návštěv probíhá dle doporučeného postupu č. 12.

 • Návštěvy jsou povoleny v počtu nejvýše dvou osob u jednoho uživatele ve stejný čas, výjimky jsou možné pouze v odůvodněných případech, např. když navštěvující osoba potřebuje podporu a doprovod.
 • U návštěv jsou měřeny teploty (nevpuštění – 37,5 °C a více),
 • Každá osoba navštěvující uživatele je dotazována na symptomy onemocnění COVID-19, např. formou dotazníku, podepisuje čestné prohlášení,
 • Pokud je to možné, návštěvy probíhají ve venkovních prostorách zařízení (zahrada, společná terasa apod.), v jednolůžkových pokojích anebo v místnosti vyčleněné pro tento účel
 • Poskytovatel provádí sledování zdravotního stavu všech osob v zařízení, tj. klientů, zaměstnanců, návštěv a dalších vstupujících osob – Doporučujeme zavést rezervační systém
 • Počet cizích osob v zařízení je nutné koordinovat dle počtu příchozích osob a způsobem odpovídajícím prostorám, kde ke kontaktu dochází,
 • Koordinace návštěv musí být organizována tak, aby nedocházelo k velké koncentraci cizích osob.
 • V částech budovy nebo pokojích, které jsou v karanténě (suspektní klienti, klienti s potvrzenou nákazou) nejsou návštěvy možné (kromě výjimek).
 • Návštěvy musí mít roušku a při vstupu do budovy a odchodu z budovy si budou dezinfikovat ruce. Pokud to lze, je nejvhodnější předat návštěvě jednorázovou při vchodu a nezpoplatňovat, pokud poskytovatel trvá na ochraně úst ze svých zásob.
 • Návštěvy na dvoulůžkovém a vícelůžkovém pokoji by měly být zajištěny paravánem nebo jinou překážkou, tak aby byla oddělena od lůžek ostatních klientů.
 • Je zajištěné dodržování odstupů min. 2 metry mezi různými osobami s výjimkou rodinných příslušníků, resp. návštěvy. Kontakt mezi uživatelem lůžkového zařízení a návštěvou na kratší vzdálenost je možný jen v odůvodněných případech a doporučuje se co nejkratší dobu.
 • Po každé návštěvě musí být provedena dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce prostředkem s virucidním účinkem. – Po každé návštěvě (případně i v jejím průběhu) je nutné větrání dané místnosti či pokoje.
 • Pokud má zařízení k dispozici jednorázové návštěvnické pláště a návleky na obuv, doporučujeme je poskytnout návštěvám. O průběhu návštěv je vhodné informovat na webových stránkách dané sociální služby.
 • Pravidla je vhodné také vyvěsit přímo u vstupu (na vstupních dveřích, na recepci apod.)

ZÁKAZ VYCHÁZENÍ

Zákaz vycházení platí pro uživatele domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem. Zákaz vycházení se netýká zaměstnanců a současně situací, kdy je nutné, aby uživatel navštívil lékaře či zdravotnické zařízení, účastnil se jednání soudů či dalších institucí veřejné správy, kde je vyžadována účast osoby, na základě jiných právních předpisů. Zákaz vycházení se také netýká situací, kdy by tímto opatřením mělo dojít k závažnému ohrožení života a zdraví uživatelů sociálních služeb, což naplňuje i ustanovení § 31 odst. 4 zákona č. 240/2000 Sb., krizového zákona, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se zejména o situace, kdy psychický a zdravotní stav vyžaduje pravidelné vycházky nebo kdyby došlo tímto opatřením k závažné zdravotní újmě uživatele. V praxi to mohou být např. vycházky do přírody z důvodu úzkostných stavů klienta nebo návštěva u svých blízkých z důvodu pocitů izolace v zařízení sociálních služeb. Výjimku z důvodu psychického stavu a zdravotní stavu posuzuje s uživatelem praktický lékař, nebo nasmlouvaný psychiatr a psycholog, a to ve spolupráci se sociálním pracovníkem a dalšími zaměstnanci. Udělení výjimky potvrzuje ředitel nebo jím pověřená osoba. Zákaz vycházení se nevztahuje na areál zařízení (zahrada, dvůr, atd…).

MVDr. Petr Nováček
ředitel domova

Děti malují seniorům

Děti malují seniorům

Od června se v rámci Politiky stárnutí na krajích konala celostátní kampaň Děti malují seniorům, která oslovila dětské skupiny, mateřské a základní školy a pozvala je k projevu sounáležitosti se staršími lidmi, kteří jsou nyní znovu osamoceni a mnohdy odtrženi od svých blízkých právě kvůli probíhajícím opatřením.  Na podporu osamocených seniorů se tak sešlo 750 přáníček.

Dne 1. října, kdy slavíme Mezinárodní den seniorů, přivezla našim seniorům tato krásná přáníčka paní Dana Žižkovská, zástupkyně MPSV pro Jihomoravský kraj. Škoda je, že vzhledem k uzavření areálu domova proběhlo setkání a předání přáníček pouze před vchodem do zařízení. Přesto byli naši senioři velmi mile překvapeni a s úsměvem malý dárek přijali. Ostatní přáníčka předaly aktivizační pracovnice všem na odděleních, zejména imobilním klientům. Jejich jménem děkujeme všem neznámým dětem, které našim seniorům svým obrázkem rozjasnily den.

„Přeji všem, abychom hledali ve svém okolí možnosti dávat najevo starším lidem naše poděkování, úctu a lásku a provázeli je tak profesně i lidsky tímto obdobím, které v mnohých vyvolává obavy, strach a úzkost. Stárneme všichni, kéž tedy jednáme v souladu s tím, jak bychom chtěli, aby se jednou o nás starala naše mladší generace,“ uzavírá Dana Žižkovská, jihomoravská koordinátorka projektu Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň MPSV.

Mgr. Eva Stiborová
Domov pro seniory Sokolnice

Návštěva paní ministryně Maláčové v Domově pro seniory Sokolnice

V úterý 18. srpna 2020 jsme v našem Domově pro seniory Sokolnice uvítali vzácnou návštěvu. Náš domov byl vybrán jako jedno za čtyř zařízení, které během své cesty po jihomoravském kraji navštívila paní ministryně práce a sociálních věcí paní Jana Maláčová v doprovodu pana náměstka hejtmana pro sociální oblast Marka Šlapala.

Na setkání s paní ministryní se těšili nejen zaměstnanci a pozvaní hosté, ale také naši klienti, kteří měli možnost paní ministryni pozdravit a krátce s ní promluvit.

Setkání byli přítomni i pozvaní starostové spolupracujících obcí včetně starosty Sokolnic Libora Beránka, ředitelé několika domovů a vedoucí pracovníci našeho domova.

Ředitel domova představil paní ministryni plán na výstavbu nových domů, kterými chce v budoucnu dokončit proces humanizace stávajících pokojů a také rozšířit stávající kapacitu domova o 28 lůžek. Paní ministryně hovořila o sociální politice a práci ve svém rezortu. Nezapomněla poděkovat všem našim zaměstnancům za jejich práci ztíženou současnou epidemií. Po celou dobu návštěvy se chovala mile a bezprostředně a přesvědčila nás, že to, o čem mluví v tisku i v televizi ji opravdu zajímá a snaží se o to, aby spravedlivá sociální politika nezůstala pouhou proklamací na papíře.

Ještě jednou děkujeme za příjemnou návštěvu jak paní ministryni, tak i panu náměstkovi hejtmana a těšíme se někdy opět na shledanou.

NOVÉ PROSTORY PRO SENIORY V DOMOVĚ V SOKOLNICÍCH

Pět moderních, samostatných ložnic pro deset klientů, nové společenské prostory a kvalitní sociální zázemí mají od nynějška (středa 24. června 2020) k dispozici obyvatelé Domova pro seniory Sokolnice. Oficiálního otevření přebudovaných hospodářských prostor objektu hájenky-stodoly v areálu domova, ze kterých úpravami vznikly prostory pobytové, se za zřizovatele, kterým je Jihomoravský kraj, zúčastnil náměstek hejtmana Marek Šlapal.

V současnosti má Domov pro seniory v Sokolnicích kapacitu 120 míst, z toho je 21 míst na oddělení pro seniory a 99 pro klienty na oddělení se zvláštním režimem. Nové moderní prostory v pobytové části objektu Stodola umožní vedení domova odstranit dvě šestilůžkové ložnice v zámecké budově. Jak upřesnil náměstek Šlapal, celková částka za rekonstrukci objektu dosáhla 14 milionů korun a byla hrazena z rozpočtu Jihomoravského kraje.

Domov pro seniory Sokolnice je zařízením poskytujícím celoroční ubytování a péči svým uživatelům. Zařízení se nachází v areálu zámku, který je spolu se zámeckým parkem zapsán v seznamu kulturních památek.

Podmínky návštěv od 8.6.2020

Na základě rozhodnutí vlády budou od pondělí 8.6.2020 povoleny návštěvy.

Mějte, prosím, na paměti, že naši klienti jsou stále nejvíce ohroženou skupinou lidí.

Návštěvy budou povoleny denně v době 13-18 hod., max. 1-2 osoby ve stejném čase na jednoho klienta a za těchto podmínek:

 • Do domova bude umožněn přístup pouze brankou u hlavního vjezdu do areálu a následně kolem vrátnice
 • Každý návštěvník je povinen se nahlásit a nechat zapsat do návštěvní knihy
 • U vrátnice bude každému návštěvníkovi bezkontaktně změřena TT (při TT nad 37°C nebo příznacích respiračního onemocnění je návštěva zakázána)
 • Při příchodu i odchodu proveďte desinfekci rukou (bezdotykový dávkovač u hlavního schodiště) nebo použijte rukavice
 • Po celou dobu návštěvy je nutné si krýt nos i ústa rouškou
 • Pokud to zdravotní stav klienta umožňuje, uskutečněte návštěvu mimo prostory pokoje (park, nádvoří, společenský koutek)
 • Dobu návštěvy omezte na dobu max. 45 minut, na více lůžkovém pokoji s ohledem na ostatní klienty max.15 minut a s odstupem minimálně 2 metry od ostatních klientů a návštěvníků

 

TATO OPATŘENÍ PLATÍ DO ODVOLÁNÍ