+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

O DOMOVĚ

Domov pro seniory Sokolnice je zařízení poskytující celoroční ubytování a péči svým uživatelům. Zařízení se nachází v areálu zámku a zámeckého parku v obci Sokolnice, která je asi 15 km jihovýchodně od Brna směrem na Hodonín.

Domov pro seniory je umístěn v zámku, který je spolu se zámeckým parkem zapsán v seznamu kulturních památek. Nedílnou součástí našeho domova jsou dva domky, které slouží k poskytování péče soběstačným klientům.

Tyto domky se nachází v rozlehlém zámeckém parku a jsou vzdáleny asi 100 metrů od hlavní budovy. Zámecký park spolu s nádvořím, které je v objektu slouží k odpočinku klientů a umožňuje jim setkávání s obyvateli obce.

Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace poskytuje pobytové sociální služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (obzvláště § 88, § 89, § 90, § 91), v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Práva uživatelů

Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace plně respektuje základní lidská práva a svobody uživatelů. Všichni zaměstnanci dbají na dodržování práv a svobod uživatelů a řídí se etickými kodexy, Standardy kvality sociálních služeb, závaznými vnitřními předpisy a směrnicemi organizace.

POSLÁNÍ DOMOVA PRO SENIORY

Posláním Domova pro seniory Sokolnice je poskytování celoroční sociální služby s důrazem na individuální přístup a podporu každého seniora se sníženou soběstačností.

CÍLE A ZÁSADY POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Cílem poskytované služby je zachování stávajícího zdravotního stavu a podpora jeho zlepšení, podpora v udržení soběstačnosti a podpora v sebeobsluze. Nezbytnou součástí je vytváření podmínek pro trávení volného času klienta, podpora udržování kontaktu s rodinou a společenským prostředím, což zabrání sociálnímu vyloučení, a snaha o celkovou integraci seniora v novém prostředí. Při naší práci se řídíme následujícími zásadami:

 • respektování důstojnosti a individuality
 • podpora soběstačnosti
 • odbornost pracovníků
 • týmová spolupráce
 • bezpečné a uživatelsky příznivé prostředí
 • otevřenost a spolupráce
CÍLOVÁ SKUPINA

Naše služba je zaměřena na dvě cílové cílové skupiny:

   1. skupina ve službě domov pro seniory slouží těmto klientům:
    – senioři se sníženou soběstačností v základních životních dovednostech splňující podmínky § 49 odst. 1) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, s přiznaným důchodem a  dosahující věkové hranice 60 a více let
   2. skupina ve službě domov se zvláštním režimem:
    – senioři se sníženou soběstačností v základních životních dovednostech
    – senioři trpící Alzheimerovou chorobou nebo ostatními typy demence s poruchami orientace a paměti splňující podmínky § 50 odst. 1) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, s přiznaným důchodem