+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

O DOMOVĚ

Domov pro seniory Sokolnice je zařízení poskytující celoroční ubytování a péči svým uživatelům. Zařízení se nachází v areálu zámku a zámeckého parku v obci Sokolnice, která je asi 15 km jihovýchodně od Brna směrem na Hodonín.

Domov pro seniory je umístěn v zámku, který je spolu se zámeckým parkem zapsán v seznamu kulturních památek. Nedílnou součástí našeho domova jsou dva domky, které slouží k poskytování péče soběstačným klientům a nově vystavěné Pavilony.

Tyto domky se nachází v rozlehlém zámeckém parku a jsou vzdáleny asi 100 metrů od hlavní budovy. Zámecký park spolu s nádvořím, které je v objektu slouží k odpočinku klientů a umožňuje jim setkávání s obyvateli obce.

Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace poskytuje pobytové sociální služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (obzvláště § 88, § 89, § 90, § 91), v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Práva uživatelů

Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace plně respektuje základní lidská práva a svobody uživatelů. Všichni zaměstnanci dbají na dodržování práv a svobod uživatelů a řídí se etickými kodexy, Standardy kvality sociálních služeb, závaznými vnitřními předpisy a směrnicemi organizace.

POSLÁNÍ A CÍLE DOMOVA PRO SENIORY

Posláním Domova pro seniory Sokolnice je poskytování celoroční sociální služby s důrazem na individuální přístup a podporu každého seniora se sníženou soběstačností.

Cíle poskytování služby domova pro seniory

 • Udržení a rozvoj stávajících schopností a dovedností uživatele
 • Zabezpečení základních životních potřeb (hygiena, stravování, odpočinek, lůžko…)
 • Vytvoření bezpečného a důstojného prostředí
 • Naplnění volného času uživatele
POSLÁNÍ DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Posláním Domova se zvláštním režimem Sokolnice je poskytovat sociální službu kvalitně a s individuálním přístupem seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu Alzheimerovy nemoci, stařecké demence nebo ostatních typů demence spojenými s poruchami orientace a paměti, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby a kteří nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Tato služba je poskytována formou celoročního provozu

Cíle poskytovaní služby se zvláštním režimem 

 • Udržení a rozvoj stávajících schopností a dovedností uživatele (zpomalení v prohlubování demence)
 • Zabezpečení základních životních potřeb (hygiena, stravování, odpočinek, lůžko…)
 • Vytvoření bezpečného a důstojného prostředí
 • Naplnění volného času uživatele
ZÁSADY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

V naší práci se řídíme následujícími zásadami:

 • respektování důstojnosti a individuality
 • podpora soběstačnosti
 • odbornost pracovníků
 • týmová spolupráce
 • bezpečné a uživatelsky příznivé prostředí
 • otevřenost a spolupráce

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY AREÁLU DOMOVA!!!

V zamecké budově probíhá dokončení 2. etapy EPS.
Pohybují se zde dělníci, dávejte zde pozor.

Na louce u pavilonu se buduje nová terapeutická zahrada, je zde staveniště a přistup je zde přísně zakázán.

Dále probíhají práce na opravě okrasných kamenných prvků
zámecké budovy s termínem ukončení 30.10.2024 i zde je
nutné dodržovat zvýšenou pozornost a dodržovat
bezpečnostní značení.

Děkujeme za pochopení.
Vedení Domova pro seniory Sokolnice, p.o.