+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

Název:
Tradice společné historie

Operační program:

Interrreg V-A Slovenská republika – Česká republika

Kód malého projektu:

CZ/FMP/11b/09/116

Hlavní přeshraniční partner:

DD a DSS pre dospelých v Seredi

Obdobie realizácie:

1.4.2022 – 31.3.2023

Celkové náklady:

20 469,87€

Přeshraniční spolupráce

Tradice společné historie

V rámci evropských fondů, projektů náš domov uzavřel přeshraniční partnerskou spolupráci s Domovem dochodcov a domovom sociálnych služieb pre dospelých v Seredi-Slovensko. Náš projekt číslo CZ/FMP/11b/09/116 je spolufinancován evropskou unií a je zaměřen na regionální rozvoj, vytváření a upevňování partnerství přeshraničních struktur. Projekt je financován z evropského fondu pro regionální rozvoj a z rozpočtu Jihomoravského kraje.

Cílem projektu je zachovávat přirozenou cestou společné kulturní tradice, folklor, sociální smýšlení s lidmi na dnes již opačné straně hranice. Aktivity projektu se zaměřily na uvědomění si toho, co nás spojuje a uvědomění si faktu, že naše odlišnost a různost nás nerozděluje, ale obohacuje. Projekt připomíná období společného státu dvou národů, Čechů a Slováků a obnovení užších vazeb, které byly velmi důležité zvláště pro generaci starších občanů. Právě naši klienti mají často rodinné vazby na Slovensko a vzpomínají na dobu, kdy se rodiny vzájemně navštěvovaly. V rámci projektu byly uskutečněny tři aktivity, jejich popis je uveden v odkazu průběžné zprávy.

PARTNERSKÝ DOMOV V SEREDI

V rámci evropských fondů, projektů náš domov uzavřel přeshraniční partnerskou spolupráci s Domovem dochodcov a domovom sociálnych služieb pre dospelých v Seredi-Slovensko. Náš projekt číslo CZ/FMP/11b/09/116 je spolufinancován evropskou unií a je zaměřen na regionální rozvoj, vytváření a upevňování partnerství přeshraničních struktur.

Období provádění: 1.4.2022 – 31.3.2023

Projekt je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu Slovenské republiky.

Cílem projektu je odborné vzdělávání sociálních pracovníků, praktický nácvik a výměna zkušeností a dovedností za účelem zkvalitnění sociálních služeb, zvýšení péče a zlepšení života klientů obou DSS.

Projekt je zaměřen na vzdělávání sociálních pracovníků a odborných pracovníků obou DSS formou dvou třídenních teambuildingů na území obou stran pod vedením odborného pracovníka lektora/metodika, který vypracuje odborné materiály na téma kompenzačních pomůcek s praktickými nácviky. První teambuilding na území Slovenské republiky bude zaměřen na zkvalitnění sociální práce s imobilními klienty (nákup kompenzačních pomůcek pro imobilní klienty + praktická cvičení s imobilními klienty). Druhý teambuilding bude na území České republiky za účelem vzdělávání v oblasti agresivního chování klientů trpících demencí a za účelem snížení rizika sociální izolace. Dalším cílem projektu je rozvoj spolupráce mezi pracovníky za účelem zkvalitnění sociálních, ošetřovatelských a zdravotních služeb obou DSS.

Pro vybranou skupinu 8 sociálních pracovníků z DSS Sereď a 6 sociálních pracovníků z DSS Sokolnice bude největším přínosem zvýšení teoretických a praktických znalostí, výměna zkušeností a dovedností, odborné vzdělávání pod vedením lektora/metodika. To přinese oběma stranám zkvalitnění péče o klienty obou DSS, adekvátní využívání kompenzačních pomůcek a výměnu zkušeností při práci s imobilními klienty a klienty trpícími demencí.

Na základě projektu byly zakoupeny kompenzační pomůcky pro zkvalitnění péče a života klientů DSS:

  • sprchový vozík pro zajištění kvalitní péče o imobilní klienty, zlepšení jejich zdravotního stavu, zvýšení komfortu a bezpečnosti při práci s nimi a pravidelné hygieně.
  • křeslo Gavota a nepropustné podložky potřebné při práci s imobilními klienty pro použití venku.

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY AREÁLU DOMOVA!!!

Žádáme tímto o zvýšenou pozornost při vstupu do areálu
zámecké zahrady z důvodů probíhajících stavebních prací na
opravě cesty s termínem ukončení do 15.5.2024.
Dále probíhají práce na opravě okrasných kamenných prvků
zámecké budovy s termínem ukončení 30.10.2024 i zde je
nutné dodržovat zvýšenou pozornost a dodržovat
bezpečnostní značení.

Děkujeme za pochopení.
Vedení Domova pro seniory Sokolnice, p.o.