+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

SLUŽBY

UBYTOVÁNÍ

Domov nabízí ubytování v hlavní budově v jedno až šestilůžkových pokojích nebo v domcích v jedno až třílůžkových pokojích, které jsou vybaveny moderním nábytkem – skříně s uzamykatelným trezorkem, polohovací lůžka, noční stolky, jídelní stůl a židle.

Pro klienty je k dispozici ve společenském koutku televize a počítač s připojením k internetu.

Domov pro seniory v Sokolnicích má kapacitu 120 míst, z toho je 21 míst na oddělení pro seniory a 99 míst pro klienty na oddělení se zvláštním režimem.

V hlavní budově nabízíme možnost ubytování v 1 jednolůžkovém pokoji, v 6 dvoulůžkových pokojích a v 17 vícelůžkových pokojích (3 – 6 lůžek). V domcích v parku nabízíme možnost ubytování na 12 jednolůžkových pokojích, 3 dvoulůžkových pokojích a 1 třílůžkovém pokoji. DOPLNIT PRESNE DELENI. Kromě toho jsou klientům k dispozici společné prostory.

Organizačně je domov rozdělen na:

I.oddělení: staniční sestra Iva Holečková
I.A pokoje pro muže a ženy – 2 pětilůžkové pokoje pro ženy, 2 pětilůžkové a 2 dvoulůžkové pokoje pro může
I.B pokoje pro ženy ve zvláštním režimu

II.oddělení: staniční sestra Bc. Dagmar Kulichová
II.C pokoje pro muže a ženy ve zvláštním režimu
II.D pokoje pro muže a ženy ve zvláštním režimu, Nádvoří – 1 dvoulůžkový pokoj pro muže, 2 dvoulůžkové pokoje pro ženy
II.E pokoje pro muže a ženy ve zvláštním režimu, Hájenka –
II.F pokoje pro může a ženy, Bílý dům

Soukromý prostor je prostor, který je užíván naším klientem jako soukromou osobou.

Kromě lůžka, nočního stolku a skříně s trezorkem má klient možnost zařídit si svůj soukromý prostor dle svého uvážení tak, aby se v něm cítil dobře. Může vzít do Domova předměty jemu blízké (obrazy, květiny, oblíbené křeslo, hrnek, přehoz na lůžko,lampu…). Na vícelůžkových pokojích je nutné se vzájemně dohodnout, aby klient neporušoval soukromí druhého a jeho osobní prostor.

Společné prostory jsou prostory, které mohou využívat všichni klienti i zaměstnanci domova.

 • společenská místnost – historická místnost nazývaná též ,,salla terrana“, sloužící pro besedy, přednášky, promítání a školení
 • jídelna – slouží také pro pořádání společenských akcí v zimním období
 • knihovna – možnost každodenní zápůjčky knih a časopisů
 • rehabilitační místnost
 • klidový koutek na II.B oddělení
 • kaple
 • kantýna
 • kuřárna
 • terapeutická zahrada
 • altán v zámeckém parku
 • zámecký park

Na výzdobě společných prostor se spolupodílí i naší klienti, např. prezentaci výrobků z aktivizační činnosti, fotografiemi, vlastními výrobky…

STRAVOVÁNÍ

Klientům je zajištěna celodenní strava 5x denně, z toho jsou 3 jídla hlavní s možností výběru ze dvou jídel. Dále zajišťujeme stravu dietní a diabetickou, kdy diabetikům je poskytována navíc druhá večeře.

Stravování je přizpůsobeno zdravotnímu stavu a věku klientů, vychází ze zásad racionální výživy a požadavků jednotlivých diet. Strava může být podávána v různých konzistencích podle potřeb klienta.

Pitný režim klientů je na každém oddělení zajištěn po celý den. Na chodbách jsou automaty na kávu, čaj a ovocné šťávy.

SAZEBNÍK ZA POSKYTNUTÍ UBYTOVÁNÍ A STRAVY
SOCIÁLNÍ PÉČE

V rámci sociální péče poskytujeme klientům tyto činnosti:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • základní sociální poradenství
ZDRAVOTNÍ PÉČE

Dle zákona domov klientům zajišťuje zdravotní péči. Nepřetržitá péče je poskytována 24 hodin denně registrovanými zdravotními sestrami, kteréúzce spolupracují s lékařem. Pod jejich vedením poskytují ošetřovatelskou péči pracovnice sociální péče. Lékařská péče je zajištěna praktickým lékařem a dle potřeby externími specialisty z oboru neurologie, psychiatrie, diabetologie a stomatologie. Je možno zajistit také péči logopeda. V případě nutnosti je zajištěn převoz na jinou odbornou péči. Rehabilitační péči poskytují dvě fyzioterapeutky.

Všichni pracovníci zdravotně-ošetřovatelského úseku jsou proškoleni v bazální stimulaci a obecné paliativní péči.

KONCEPT BAZÁLNÍ STIMULACE

Koncept bazální stimulace se uplatňuje především v péči o seniory, kteří trpí demencí nebo omezenou schopností vnímání komunikace a pohybu, například Alzheimerovou chorobou, uživatelé v apatickém stavu, umírající, senioři s poruchou mobility a zdravotně postižení.

Základní prvky konceptu jsou:
A. Pohyb
B. Komunikace
C. Vnímání
Bazální stimulace umožňuje uživateli vnímat hranice svého těla, mít zážitek ze sebe sama, vnímat okolní svět a vnímal přítomnost jiného člověka.

V DPS Sokolnice využíváme následující metody bazální stimulace:

 • Zklidňující, nebo povzbuzující koupel formou bazální stimulace.
 • Polohování za pomoci perličkových polštářků pro zpříjemnění polohy na lůžku.
 • Stimulace chuťových smyslů, např. sladkosti do úst, ovoce apod.
 • Stimulace čichových smyslů, např. květiny, voňavka
 • Masáž stimulující dýchání
 • Uvolňující masáž rukou
 • Promazávání těla oblíbeným tělovým, nebo masážním krémem.

Zásadní roli při bazální stimulaci hrají doteky. Dotek představuje jistotu, teplo a bezpečí. Podstatnou roli hraje první dotyk, tzv. iniciální dotyk. Předpokladem kvalitního doteku je klid, způsob a význam kontaktu, vyvinutá síla, tlak, rytmus a opakování.

PALIATIVNÍ PÉČE

Poskytujeme obecnou paliativní péči. Tím rozumíme péči poskytovanou zdravotníky v rámci jejich odbornosti a možností na základě rozhodnutí ošetřujícího praktického nebo odborného lékaře v situaci pokročilého onemocnění klienta.

Cílovou skupinou paliativní péče jsou nejen klienti s onkologickým onemocněním, ale i klienti v pokročilých a konečných stádiích nevyléčitelných chorob, tedy klienti, jimž poskytujeme službu. Klienti s demencí, Parkinsonovou nemocí, Roztroušenou sklerózou, polymorbidní geriatričtí klienti, klienti s diagnosou Coma vigile apod.

Paliativní péče má být poskytována v prostředí a místě, které v maximální míře odpovídá klientovu přání a potřebám, což je pro nás prvořadé.

Cílem paliativní péče je ,,naplnit dny životem, nikoliv život naplnit dny“.

Naším cílem je zmírnit bolest a další obtíže klienta v pokročilém stádiu nemoci či v terminálním stádiu, zachovat klientovu důstojnost a poskytnout podporu jeho blízkým. Pracujeme s respektem. Důležitá je pro nás nejvyšší možná kvalita konce života. Naše služba zahrnuje 24- hodinovou péči zdravotnického a ošetřovatelského personálu, která vychází z individuálních potřeb a přání klienta. Snažíme se vytvořit podmínky pro sdílení péče s rodinou – návštěvy jsou možné bez omezení, poskytujeme podporu, pomoc a útěchu blízkým. Nabízíme sociální a duchovní pomoc. Všichni pracovníci poskytující paliativní péči jsou podporováni v kontinuálním vzdělávání a jsou jim k tomu vytvořeny podmínky.

Informační leták k paliativní péči.

REHABILITACE

Fyzioterapie je v našem zařízení nedílnou součástí celého ošetřovatelského procesu. Klientům je poskytována zcela individuálně, na základě jejich aktuálního zdravotního stavu, který je konzultován s praktickým lékařem, dle potřeby s lékaři odbornými.

Cílem fyzioterapeutické péče je navození celkové aktivace organismu našich obyvatel, udržení a rozvíjení jejich stávající tělesné zdatnosti, zlepšení koordinace a dynamiky pohybu, zvýšení psychomotorické aktivity, podpora a posílení samostatnosti a soběstačnosti a preventivní předcházení nežádoucím sekundárním změnám.

Rehabilitační péče ( aktivní cvičení, pasivní cvičení, dechová a cévní gymnastika, kondiční cvičení, relaxační techniky, masáže, polohování, SRT, BS ) je prováděna individuálně nebo v  rámci skupinové terapie.

K dosažení co nejlepších výsledků využíváme různé rehabilitační, kompenzační a protetické pomůcky – berle, chodítka nízká a vysoká, pedálové trenažéry, motomedy, posilovací a polohovací pomůcky, ortézy, bederní pásy a jiné.

Naši klienti mají k dispozici dle ordinace lékaře prostředky fyzikální terapie -magnetoterapii, mechanoterapii, termoterapii, fototerapii.

 

Oznámení

Z důvodu adaptace nových klientů domova jsme byli nuceni uzavřít branky před hlavní zámeckou budovou. Po dobu platnosti tohoto opatření bude vstup do areálu možný hlavními vjezdovými bránami od pivovaru, případně vstupní bránou z ulice Za sýpkou.

Vždy je nutné zvonkem u brány kontaktovat vrátnici, která se nachází v objektu Bílý dům, nebo kontaktovat vrátného telefonicky. Kontakt je uveden na obou branách. Jedná se o dočasné opatření, o jehož ukončení budeme informovat.