+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

JAK POŽÁDAT O PŘIJETÍ

Důležité informace k ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ

Formulář ŽÁDOST O PŘIJETÍ je možné vytisknout z webových stránek nebo osobně vyzvednout v Domově. Je třeba ŽÁDOST čitelně vyplnit a uvést telefonní kontakt na žadatele či osobu blízkou, která žadateli pomáhá s vyřízením jeho žádosti. Žádost podepíše žadatel nebo jeho zákonný zástupce.

Pokud se rozhodnete zaslat žádost prostřednictvím emailu, pak žádost zašlete sociálním pracovníkům – paní Dvořákové, paní Kubánkové, a paní Teuchnerová vyjádření lékaře pak na email vedoucí zdravotnického úseku paní Mrkvicové.

Součásti žádosti je vyjádření praktického lékaře doplněné o vyjádření specialistů. Aktuální zdravotní stav žadatele je velmi důležitý pro posouzení žádosti a je potřeba ho aktualizovat při významné změně stavu žadatele. V ŽÁDOSTI O PŘÍJETÍ uveďte zda máte zájem o umístění v Domově pro seniory nebo v Domově se zvláštním režimem.

Domov pro seniory:
senioři se sníženou soběstačností v základních životních dovednostech splňující podmínky § 49 odst. 1) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, s přiznaným důchodem a  dosahující věkové hranice 60 a více let

Domov se zvláštním režimem:
– senioři se sníženou soběstačností v základních životních dovednostech
– senioři trpící Alzheimerovou chorobou nebo ostatními typy demence s poruchami orientace a paměti splňující podmínky § 50 odst. 1) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, s přiznaným důchodem dosahující věkové hranice 55 a více let.

Pokud v období od podání žádosti dojde ke změně v životní situaci klienta je třeba informovat sociální pracovníci domova.

Kompletně vyplněnou ŽÁDOST O PŘIJETÍ doručte vedení domova osobně, emailem, poštou.

Negativní vymezení cílové skupiny dle zákona o sociálních službách

  • plná obsazenost zařízení,
  • zájemce žádá o jiný druh služby, než kterou domov poskytuje, tudíž by sociální služba nemohla být poskytnuta kvalitně,
  • zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby.
  • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl poskytovatel v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytování téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.
  • nižší věk, než je stanoveno výše, i když žadatel či žadatelka splňuje vymezení cílové skupiny v rámci zdravotních obtíží.
  • nízká míra nepříznivé sociální situace

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY AREÁLU DOMOVA!!!

V zamecké budově probíhá dokončení 2. etapy EPS.
Pohybují se zde dělníci, dávejte zde pozor.

Na louce u pavilonu se buduje nová terapeutická zahrada, je zde staveniště a přistup je zde přísně zakázán.

Dále probíhají práce na opravě okrasných kamenných prvků
zámecké budovy s termínem ukončení 30.10.2024 i zde je
nutné dodržovat zvýšenou pozornost a dodržovat
bezpečnostní značení.

Děkujeme za pochopení.
Vedení Domova pro seniory Sokolnice, p.o.