+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

STANDARDY

(shrnutí všech standardů, úplné znění standardů je na každém oddělení nebo k nahlédnutí u sociálních pracovnic)
Upravuje zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a prováděcí vyhláška č. 505/2006 Sb. v platném znění.

 

Co jsou to standardy kvality sociálních služeb?

Standardy popisují, JAK má vypadat KVALITNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBA. Standardy jsou návodem, jak poskytovaná služba funguje.

 

Proč vznikly?

Standardy vznikly pro to, aby došlo ke zkvalitnění sociálních služeb poskytovaných lidem, aby nedocházelo ke zneužívání a k porušování jejich práv. Jde o vytvoření důstojných podmínek pro život s možností co největšího rozvoje a seberealizace.

 

Další důležité dokumenty, ze kterých standardy vycházejí:

Listina základních lidských práva svobod

Bílá kniha v sociálních službách

Etické kodexy

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

 

Co je to etický kodex?

Žádoucí a očekávané způsoby chování, pravidla a hodnoty zaměstnanců domova např. nezneužívat uživatele, respektovat jejich osobnost, poskytovat nezbytnou míru podpory, zachování důstojnosti a lidských práv uživatelů bez jakékoli formy diskriminace. Dodržování etického kodexu je nezbytné pro naplňování standardů kvality sociálních služeb.

ZŘIZOVATELEM DOMOVA JE KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, ŽEROTÍNOVO NÁM. 3, BRNO

Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace, Zámecká 57 poskytuje dva druhy služeb:

Domov pro seniory – kapacita

uživatelů

Domov se zvláštním režimem

uživatelů

Standard č. 1 - Cíle a zásady poskytovaných sociálních služeb

Poslání domova se zvláštním režimem

Posláním Domova se zvláštním režimem Sokolnice, příspěvkové organizace, Zámecká 57 je poskytovat sociální službu kvalitně a s individuálním přístupem seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu Alzheimerovy nemoci, stařecké demence nebo ostatních typů demence spojenými s poruchami orientace a paměti, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby a kteří nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Tato služba je poskytována formou celoročního provozu.

Cíle poskytované služby

 • Udržení a rozvoj stávajících schopností a dovedností uživatele (zpomalení v prohlubování demence)
 • Zabezpečení základních životních potřeb (hygiena, stravování, odpočinek, lůžko…)
 • Vytvoření bezpečného a důstojného prostředí
 • Naplnění volného času uživatele

Cílová skupina

 • Senioři ve věku od 60 let se sníženou soběstačností v základních životních dovednostech (např. obstarávání bydlení, stravy, osobní hygieny, pomoc při vyřizování korespondence, sociálního kontaktu, společenského života…) trpící Alzheimerovou chorobou nebo ostatními typy demence s poruchami orientace a paměti.

Principy (zásady) poskytovaných služeb

 • Respektování důstojnosti a individuality – zaměstnanci v maximální možné míře respektují uplatnění vlastní vůle a rozhodnutí klienta. Za každé situace se vždy ke klientům chovají s respektem a úctou. Služby se poskytují individuálně podle individuálních potřeb klientů a v návaznosti na vytvářené individuální plánování.
 • Podpora soběstačnosti – zaměstnanci organizace plně podporují soběstačnost každého klienta.
 • Bezpečné a uživatelsky příznivé prostředí –  prostředí domova respektuje potřeby a zvyklosti klientů. Používané pomůcky jsou voleny tak, aby neohrožovaly bezpečnost klientů.
 • Otevřenost a spolupráce –  základními principy, které jsou nezbytné k vytvoření vzájemné důvěry mezi zaměstnanci a klienty, je ohleduplnost, otevřenost, profesionalita a citlivý přístup.

Poslání domova pro seniory

Posláním Domova pro seniory Sokolnice, je poskytovat sociální službu kvalitně, s individuálním přístupem a podporou aktivního života seniorům, se sníženou soběstačností zejména z důvodu věku, kteří nemohou žít ve svém přirozeném domácím prostředí. Tato služba je poskytována formou celoročního provozu

Cíle poskytované služby

 • Udržení a rozvoj stávajících schopností a dovedností uživatele,
 • Zabezpečení základních životních potřeb (hygiena, stravování, odpočinek, lůžko…)
 • Vytvoření bezpečného a důstojného prostředí
 • Naplnění volného času uživatele

Cílová skupina

Senioři ve věku od 60 roků se sníženou soběstačností v základních životních dovednostech (např. obstarání bydlení, stravy, osobní hygieny, pomoc při vyřizování korespondence, sociálního kontaktu, společenského života …).

Principy (zásady) poskytovaných služeb

 • Respektování důstojnosti a individuality – zaměstnanci v maximální možné míře respektují uplatnění vlastní vůle a rozhodnutí klienta. Za každé situace se vždy ke klientům chovají s respektem a úctou. Služby se poskytují individuálně podle potřeb klientů.
 • Podpora soběstačnosti – zaměstnanci organizace plně podporují soběstačnost každého klienta.
 • Bezpečné a uživatelsky příznivé prostředí –  prostředí domova respektuje potřeby a zvyklosti klientů. Používané pomůcky jsou voleny tak, aby neohrožovaly bezpečnost klientů.
 • Otevřenost a spolupráce –  základními principy, které jsou nezbytné k vytvoření vzájemné důvěry mezi zaměstnanci a klienty, je ohleduplnost, otevřenost, profesionalita a citlivý přístup.
Standard č. 2 - Ochrana práv uživatelů

Standard Ochrana práv uživatelů se týká dodržování a respektování práv uživatelů poskytovatelem služby v průběhu jejího sjednávání, trvání a ukončování.

Účelem ochrany práv osob je umožnit uživatelům naplňovat jejich lidská i občanská práva a zamezit střetům zájmů těchto osob se zájmy poskytovatele sociální služby. Ochrana práv uživatelů je velmi důležitým prvkem v činnosti personálu ve vztahu k osobě uživatele, jeho aktuálnímu zdravotnímu a psychickému stavu, lékařské diagnóze i ve vztahu k vlastní bezpečnosti uživatelů.

Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace plně respektuje základní lidská práva a svobody uživatelů. Všichni zaměstnanci dbají na dodržování práv a svobod uživatelů a řídí se etickými kodexy, Standardy kvality sociálních služeb, závaznými vnitřními předpisy a směrnicemi organizace.

Základní lidská práva a svobody jsou zaručovány všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství.

Práva uživatelů domova:

 • právo na ochranu osobních údajů a dat
 • právo na svobodnou volbu
 • právo na podání stížnosti, připomínky a žádosti na poskytované služby
 • právo na pohyb po domově a okolí
 • právo na práci
 • právo na soukromí
 • právo na osobní a rodinný život
 • právo na vyjádření svých názorů
 • právo přijímat návštěvy
 • právo zacházet se svým časem
 • právo na kvalifikovanou zdravotní péči
 • právo na důstojné zacházení
 • právo na přiměřené riziko
 • právo žít v bezpečném a čistém prostředí
 • právo vlastnit majetek
Standard č. 3 - Jednání se zájemcem o službu

Cílem standardu je stanovit pravidla, jakým způsobem a jaké informace zájemci o službu nebo žadateli poskytnout a jak zjistit jeho představy, přání o pobytu, popřípadě jeho osobní cíle. Poskytovatel ze zjištěných informací může zhodnotit, zda žadateli o sociální službu bude moci poskytnout sociální službu, která bude naplňovat jeho přání a představy o pobytu v zařízení. Stejně tak žadatel o sociální službu může zhodnotit, zda nabízená sociální služba mu bude poskytovat kvalitní sociální službu tak, aby naplňovala jeho přání a představy.

Prvotní informace získá zájemce o sociální službu od kteréhokoliv pracovníka telefonickým, či osobním kontaktem především však od sociálních pracovníků Domova pro seniory Sokolnice, příspěvkové organizace. Dále může získat informace prostřednictvím webových stránek domova, letáků nebo nástěnek.

Jednání je stejně významné i pro zájemce/žadatele. Ten při něm získá informace, které potřebuje a zároveň může posoudit, zda je nabízená služba pro něj to, co hledal.

Zájemcem o sociální službu je senior, který projeví zájem o poskytování sociální služby a žadatelem se stává od doby podání žádosti o přijetí, která je zařazená v Evidenci žadatelů o sociální službu.

Standard č. 4 - Smlouva o poskytování sociální služby

Po podání žádosti do domova a poté před přijetím žadatele je provedeno sociální šetření v místě bydliště, zdravotnickém nebo jiném sociálním zařízení. Na šetření je ověřován trvající zájem o přijetí do domova, míra nepříznivé sociální situace, potřeby a přání vztahující se k pobytu v domově.

Smlouva se uzavírá podle § 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, přičemž jeden výtisk smlouvy s přílohami obdrží uživatel, druhý výtisk smlouvy je pro poskytovatele. Součástí smlouvy je prohlášení účastníků, z něhož vyplývá, že sjednávají smlouvu zcela na dobrovolné a svobodně projevené vůli.

Smlouva o poskytování sociální služby musí být označena typem sociální služby, kterou bude uživatel využívat, a to s rozlišením Domov pro seniory anebo Domov se zvláštním režimem.

 

Smlouva obsahuje tyto náležitosti:

 • označení smluvních stran
 • druh sociální služby
 • rozsah a způsob poskytování sociální služby
 • místo a čas poskytování sociální služby
 • výši úhrady za sociální služby, způsob jejího placení a vyúčtování
 • ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem
 • výpovědní důvody a výpovědní lhůty
 • doba platnosti smlouvy
Standard č. 5 - Individuální plánování průběhu sociální služby

Domov poskytuje sociální službu na základě plánování jejího průběhu s každým jednotlivým uživatelem individuálně. Při plánování se vychází vždy z individuálně určených potřeb a osobních cílů každého jednotlivce a ze snahy poskytovatele služby tyto cíle naplnit.

Individuální plán je souhrn všech osobních cílů, přání a potřeb, kterých chce klient dosáhnout ve spolupráci s klíčovým pracovníkem. Jsou to vždy cíle klienta. IP umožňuje poskytovat službu „šitou“ na míru klientovi.

Z každého IP má být jasné, CO se bude dělat (co je cílem), JAK se to bude dělat, KDO to bude dělat, KDY bude následná revize (hodnocení) plánu.

IP obsahuje:

 • přání a potřeby klienta
 • osobní cíl(e)
 • jméno klíčového pracovníka, případně jeho výměnu
 • záznamy o realizaci osobního cíle
 • zdroje a metody zjištění (rozhovor, pozorování…)
 • termíny vyhodnocování plánu
 • dotazník
Standard č. 6 - Dokumentace o poskytování sociální služby

Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace shromažďuje a vede osobní a citlivé údaje o uživatelích, které umožňují poskytování bezpečných, odborných a kvalitních služeb.

Tento standard neupravuje pouze systém práce s osobními údaji, ale má zejména umožnit, aby služby byly poskytovány odborně, aby byla respektována a chráněna práva uživatelů služeb a aby v případě potřeby byly všechny údaje přístupné.

Od 25.5.2018 se Domov řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Domov se dále řídí zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění, dále zákonem o archivnictví a spisové službě č. 499/2004 a vyhláškou vedení zdravotnické dokumentace č. 385/2006 Sb. v platném znění.

Uživatelé služeb podepisují Souhlas se zpracováním a nakládáním s osobními a citlivými údaji v žádosti o přijetí. Souhlas vzhledem k tomu, že se jedná o zpracování údajů, které jsou tzv. citlivé, je v písemné podobě.

Uživatelé domova mají možnost nahlédnout do dokumentace, kterou o nich zařízení vede.

Standard č. 7 - Stížnosti na poskytovanou sociální službu

Uživatelé Domova pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace, Zámecká 57, 664 52 Sokolnice, mohou podávat podněty, námitky, připomínky, návrhy, sdělit pochvaly, případně si stěžovat na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby.

Uživatel má právo vyjádřit svoji nespokojenost, ve prospěch uživatele má právo připomínkovat nespokojenost na kvalitu a způsob poskytování sociální služby jeho zástupce (opatrovník), rodinný příslušník, známý nebo osoba, ke které má uživatel důvěru. Podání stížnosti nesmí být na újmu tomu, kdo ji podal, ani tomu, v jehož zájmu byla podána. Uživatel může podat žádost svobodně a bez obavy. Náměty a podněty mohou být podány anonymně do schránek důvěry nebo předány kterémukoliv pracovníkovi.

Podněty mohou být podávány:

 • ústně
 • telefonicky
 • písemně
 • na nosičích dat (CD, flash…)
 • elektronickou poštou
Standard č. 8 - Návaznost na další zdroje

Výčet veřejných služeb, které mohou uživatelé využívat v obci Sokolnice:

obchody (potraviny, drogerie, průmyslové zboží, textil), pohostinství, restaurace, kadeřnictví, veřejná hromadná doprava (autobus č. 40, č. 151, vlak), knihovna, veřejný internet, veřejné společenské akce, poradenské služby na OÚ (matrika), pedikúra, pošta, duchovní služby, zdravotnická zařízení

Výčet veřejných služeb, které mohou uživatelé využívat navíc mimo obec Sokolnice:

Divadla, kina, hypermarkety a obchodní centra, kavárny, banky, další kulturní a sportovní akce a představení, jiná zdravotnická zařízení

Domov pro seniory spolupracuje s dalšími subjekty, jako jsou např.: Základní škola v Dambořicích, Sokolnicích, Těšanech, obec Telnice, obec Sokolnice, město Újezd u Brna, Domov pro seniory Věstonická, Domov pro seniory Holásecká, dobrovolníci z křesťanských sborů, Rodinná pohoda.

Standard č. 9 - Personální a organizační zajištění služby

Domov pro seniory Sokolnice poskytuje dle zákona dva druhy sociální služby: domov pro seniory a domov se zvláštním režimem.

Vnitřně je poskytování služby členěno na úseky:

 • zdravotnicko – ošetřovatelský
 • ekonomický
 • technicko – provozní

 

Za výběr nových pracovníků a personální politiku organizace je zodpovědný ředitel organizace. Výběr nového pracovníka se provádí zpravidla na základě výběrového řízení, na výběru se podílí vedoucí příslušného zařízení, kde bude pracovník zaměstnán a personální úsek organizace.

Standard č. 10 - Profesní rozvoj zaměstnanců

Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace, zajišťuje profesní rozvoj pracovních týmů a jednotlivých pracovníků, jejich dovedností a schopností potřebných pro splnění závazků zařízení i osobních cílů uživatelů služeb. Na výkonu obecně se podílejí dvě základní složky: motivace a schopnosti. Možnost osobního profesního rozvoje dodává pracovníkům potřebnou jistotu, že odvádějí dobrou práci.

 1. Motivace zaměstnanců v organizaci
 2. Hodnocení zaměstnanců
 3. Vzdělávání zaměstnanců
 4. Komunikace s vedením
 5. Stížnosti
Standard č. 11 - Místní a časová dostupnost služby

Domov poskytuje pobytové sociální služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Domov vnímá dostupnost služby z hlediska:

 • místního
 • informačního
 • časového
Standard č. 12 - Informovanost o poskytované sociální službě

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. (dále jen „domov“) zpřístupňuje veřejnosti informace o poslání, účelu a předmětu činnosti, o cílech a zásadách, o principech a cílové skupině klientů využívajících služeb domova. Zprostředkovává také další informace, které usnadní orientaci zájemcům o služby a jiným subjektům, čímž přispívá k větší informovanosti o dostupnosti služeb. Ředitel domova koordinuje odpovědné pracovníky a zadává jim zpracování tohoto souboru informací o poskytované sociální službě. Jednou z důležitých podmínek pro dostupnost služby je dobrá informovanost.

Domov má zpracován soubor informací o svých službách, který je dostupný veřejnosti, a to ve formě odpovídající potřebám a možnostem cílové skupiny. Informace jsou dostupné na takových místech a v takovou denní dobu, která odpovídá potřebám cílové skupiny.

Standard č. 13 - Prostředí a podmínky

Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace je zařízení poskytující celoroční ubytování a péči svým uživatelům. Zařízení se nachází v areálu zámku a zámeckého parku v obci Sokolnice. Uživatelé jsou ubytovaní na třech odděleních v hlavní budově, na nádvoří a v domcích, které jsou umístěny v zámeckém parku. Součástí domova je i zámecká kaple, kterou mohou využívat uživatelé domova, i občané obce Sokolnice a okolí. V zámeckém parku je umístěn Altán, který mohou využívat uživatelé domova i široká veřejnost.

 1. Podmínky jsou stanoveny s ohledem na cílovou skupinu (viz Standard 1 cílová skupina)
 2. Prostředím odpovídajícím kapacitě služeb je míněna přiměřenost prostředí (vnějšího i vnitřního vybavení, pomůcek atd.) počtu klientů naše služby využívajících.

Klientům jsou k dispozici prostory společné a soukromé.

Standard č. 14 - Nouzové a havarijní situace

Tento standard definuje možné nouzové a havarijní situace (mimořádné události) a způsoby jejich řešení.

V havarijní situaci není domov plně schopen poskytovat službu dle Smlouvy o poskytování služby.

 • havarijní situace – náhlá událost, která vznikla v souvislosti s technickým provozem a může způsobit škody na lidském zdraví, životě, majetku nebo na životním prostředí (např. požár, sněhová kalamita, porucha dodávky vody, elektrické energie ad.).
 • nouzová situace – nebezpečná a zpravidla nepředvídatelná situace, vyžadující neprodlené vyřešení (např. nedostatek personálu, infekční epidemie, klient uzamčený na pokoji, klient uvíznutý ve výtahu ad.).

Hasicí přístroje se nacházejí na chodbách domova.

Hlavní vypínače el. proudu:

Objekt Zámek – umístěn před vrátnicí při vstupu na zámecký dvorní trakt.
Objekt  Hájenku – umístěn v 1.NP v rozvaděči na chodbě
Objekt Bílý Dům – umístěn v 1.NP v rozvaděči na chodbě

Hlavní uzávěry plynu:

Objekt Zámek – umístěn vpravo u vstupu do areálu zámku ve dřevěném altánku
Hlavní uzávěr plynu včetně plynoměru pro Bílý dům a Hájenku je u vjezdu na levé straně v altánku. Podružné uzávěry plynu jsou v kotelnách jednotlivých objektů.

Hlavní uzávěry vody:

Objekt Zámek – umístěn před kuchyní
Objekt  Hájenku – umístěn v kotelně
Objekt Bílý Dům – umístěn v kotelně

Standard č. 15 - Zvyšování kvality sociální služby

Poskytovatel sociální služby průběžně kontroluje a hodnotí, zda je způsob poskytování sociální služby v souladu s posláním, cíli, zásadami sociální služby a osobními cíli jednotlivých osob.

Vedení Domova pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace, dbá o to, aby se kvalita poskytovaných služeb neustále zvyšovala.

Kvalitu služeb hodnotí uživatelé sociální služby, rodinní příslušníci uživatelů sociální služby a zaměstnanci domova prostřednictvím anonymních dotazníků, schránek důvěry a dalšími způsoby (e-mailem, poštou, telefonicky).

Zpracovaly: Mgr. Lucie Labíková, Mgr. Kateřina Uhlířová, DiS.

Sokolnice dne 4. 3. 2015
Schválil: MVDr. Petr Nováček – ředitel

Aktualizace dne 20.4.2016

Bc. Lenka Sobotková, Mgr. Dana Demková

Schválil: MVDr. Petr Nováček – ředitel

 

Aktualizace dne 11.5.2018

Mgr. Michaela Králová – sociální pracovnice

Schválil: MVDr. Petr Nováček – ředitel

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY AREÁLU DOMOVA!!!

V zamecké budově probíhá dokončení 2. etapy EPS.
Pohybují se zde dělníci, dávejte zde pozor.

Na louce u pavilonu se buduje nová terapeutická zahrada, je zde staveniště a přistup je zde přísně zakázán.

Dále probíhají práce na opravě okrasných kamenných prvků
zámecké budovy s termínem ukončení 30.10.2024 i zde je
nutné dodržovat zvýšenou pozornost a dodržovat
bezpečnostní značení.

Děkujeme za pochopení.
Vedení Domova pro seniory Sokolnice, p.o.