+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

HISTORIE OBJEKTU

Domov pro seniory je umístěn v památkově chráněném objektu.

Vznik tohoto objektu se datuje do roku 1560, kdy namísto zničené tvrze z 2.poloviny 14.století byla postavena nová renesanční tvrz. Další přestavba proběhla v 50.letech 18.století, kdy dosavadní tvrz byla přestavěna na jednoduchý dvoupodlažní barokní zámek s kaplí, zdobenou freskou Josefa Sterna. Zámek měl podobu městského domu, který byl doplněn jednoposchoďovým křídlem a byty úřednictva. Při západní straně zámku byl vybudován ovocný sad a bažantnice. V roce 1848 byl zámek znovu přebudován na renesanční sídlo. Stavební činnost na zámku probíhala asi ve třech etapách. Na konci 17.století, v polovině 18.století a v 19.století.

Po ukončení 2.světové války sloužil zámek jako ubytování pro běžence. Od roku 1950 sloužil zámek nejprve jako Domov odpočinku a později jako domov důchodců. Od tohoto data až do roku 1990 byly udržovací práce na zámku i zámeckém parku omezeny na minimum. Stavební činnost na obnově zámku byla znovu zahájena v roce 1992. Byla postavena ČOV, proběhla rekonstrukce pokojů, prádelny, mandlovny, provedena oprava krovů a střechy, oprava fasády, oprava nádvoří a oprava zámeckého parku, zejména jeho komunikací a zatravnění ploch. Dále probíhají běžné údržbářské práce.

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY AREÁLU DOMOVA!!!

V zamecké budově probíhá dokončení 2. etapy EPS.
Pohybují se zde dělníci, dávejte zde pozor.

Na louce u pavilonu se buduje nová terapeutická zahrada, je zde staveniště a přistup je zde přísně zakázán.

Dále probíhají práce na opravě okrasných kamenných prvků
zámecké budovy s termínem ukončení 30.10.2024 i zde je
nutné dodržovat zvýšenou pozornost a dodržovat
bezpečnostní značení.

Děkujeme za pochopení.
Vedení Domova pro seniory Sokolnice, p.o.